Söndag
24 Mar 2 matcher
Tisdag
26 Mar 1 match
Onsdag
27 Mar 1 match
Fredag
29 Mar 1 match
Söndag
31 Mar 1 match
Söndag
07 Apr 1 match
Tisdag
09 Apr 1 match
Onsdag
10 Apr 1 match
Torsdag
11 Apr 1 match
Lördag
13 Apr 1 match
Tisdag
16 Apr 1 match
Torsdag
18 Apr 1 match
Lördag
27 Apr 1 match
Tisdag
24 Sep 1 match
Lördag
28 Sep 1 match
Onsdag
02 Okt 1 match
Lördag
05 Okt 1 match
Söndag
13 Okt 1 match
Onsdag
16 Okt 1 match
Lördag
19 Okt 1 match
Tisdag
22 Okt 1 match
Lördag
26 Okt 1 match
Söndag
03 Nov 1 match
Lördag
16 Nov 1 match
Onsdag
20 Nov 1 match
Lördag
23 Nov 1 match
Onsdag
27 Nov 1 match

Kallelse till Årsstämma

7 juni 2019 12:00
Info

Föreningens medlemmar inbjudes härmed till Årsstämma den fredag 28 juni kl 17.00 i Loungen, Jalas Arena.


Årsmöteshandlingar finns tillgängliga för medlemmar på kansliet från och med den 20 juni.

Dagordning Årsstämma 2019-06-28 – IBF Falun Elit

 1. Mötets öppnande

 2. Fastställande av röstlängd för mötet

 3. Val av ordförande och sekreterare till mötet

 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

 5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

 6. Fastställande av dagordning

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse

 8. Styrelsens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar för senaste räkenskapsåret

 9. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret

 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tiden revisionen omfattar

 11. Fastställande om medlemsavgifter och andra avgifter

 12. Fråga om arvoden till förtroendevalda

 13. Verksamhetsplan och budget för kommande räkenskapsår

 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

 15. Val av:

 • Ordförande för en tid av ett år

 • Ledamöter för en tid av två år

 • Ledamöter för en tid av ett år

 • Adjungerad Suppleant/er för en tid av ett år

 • Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

 • Revisor för en tid av ett år

 1. Val av representant i styrelsen att företräda föreningens aktier vid ordinariebolagsstämma 2019 för Falu Innebandy Arena AB

 2. Övriga frågor

 3. Mötets avslutande

Väl mött

Styrelsen IBF Falun