Lördag
13 Mar 2 matcher
Torsdag
18 Mar 1 match
Lördag
20 Mar 2 matcher
Måndag
22 Mar 1 match
Torsdag
25 Mar 1 match
Lördag
27 Mar 1 match
Tisdag
30 Mar 1 match
Tisdag
06 Apr 1 match
Torsdag
08 Apr 1 match
Lördag
10 Apr 1 match
Tisdag
13 Apr 1 match
Söndag
02 Maj 1 match

Kallelse till Årsstämma

3 juni 2021 12:13
IBF Falun

Föreningens medlemmar inbjudes härmed till Årsstämma måndag den 21 juni kl 18:00 i Loungen, Guide Arena. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga för medlemmar på kansliet från och med den 14 juni.


Dagordning Årsstämma 2021-06-21 – IBF Falun Elit
• Mötets öppnande
• Fastställande av röstlängd för mötet
• Val av ordförande och sekreterare till mötet
• Val av protokolljusterare tillika rösträknare
• Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
• Fastställande av dagordning
• Styrelsens verksamhetsberättelse
• Styrelsens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar för senaste räkenskapsåret
• Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tiden revisionen omfattar
• Fastställande om medlemsavgifter och andra avgifter
• Fråga om arvoden till förtroendevalda
• Verksamhetsplan och budget för kommande räkenskapsår
• Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
• Val av:
• Ordförande för en tid av ett år
• Ledamöter för en tid av två år
• Ledamöter för en tid av ett år
• Adjungerad Suppleant/er för en tid av ett år
• Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
• Revisor för en tid av ett år
• Val av representant i styrelsen att företräda föreningens aktier vid ordinariebolagsstämma 2021 för Falu Innebandy Arena AB

• Övriga frågor
Mötets avslutande

Väl mött
Styrelsen IBF Falun

Kallelse till ordinarie bolagstämma i
Falu Innebandyarena AB den 21 juni 2021

I. Kallelse
Härmed kallas styrelseledamöter och aktieägare i FIA AB till ordinarie bolagsstämma avseende verksamhetsåret 2020-05-01 – 2021-04-30. Bolagsstämman genomförs den 21 juni kl. 18:00 i Loungen, Guide Arena.

II. Dagordning
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av en eller två protokolljusterare
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Beslut;

  • om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

  • om dispositioner beträffande volagets vinst eller förlust eligt den fastställda balansräkningen.

  • om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör, när sådan förekommer.

Fastställande av atyrelse- och revisionsarvoden

Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

III. Underlag till bolagsstämman
Årsredovisning inkl. revisionsberättelsen skickas ut senast en vecka innan stämman.